Welcome to the RMUTP Tx Lab

การทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ขอรับบริการทดสอบ ประกอบด้วย Exciter และ RF 
Power Amplifier 
2. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน 
กสทช.
5. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการ
ทดสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
6. ใบเสร็จรับเงินค่าบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้ 
(กรณีทดสอบครั้งที่ 2)