มาตราฐานเครื่องส่ง FM

1. กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power)

rated_carrier_power

2. การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)

2.1 ความถี่ 9kHz - 150KHz

spurious_9kHz-150kHz

2.2 ความถี่ 150kHz - 30MHz

spurious_150kHz-30MHz

2.3 ความถี่ 30MHz - 1GHz

spurious_30MHz-1GHz

3. การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)

out_of_band

4. ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)

frequency_error

5. ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)

frequency_deviation