การเตรียมเอกสารฯ เพื่อส่งเครื่องส่งฯ ตรวจ

1. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน กสทช. ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารจริง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่มีชื่อยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลได้ หากผู้ที่นำเครื่องมาตรวจ เป็นคนละคนกับผู้มีชื่อยื่นคำขอ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการตรวจเครื่องส่งฯ กับห้องปฏิบัติการและบัตรประชาชนผู้นำเครื่องมาตรวจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

3. ในกรณีที่ทดสอบครั้งที่สอง เนื่องจากทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านกับห้องปฏิบัติการฯ เดิมที่ได้ทดสอบครั้งแรก ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้มาแสดง หากเปลี่ยนการใช้บริการห้องปฏิบัติการอื่น ต้องชำระค่าบริการใหม่

4. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ส่วนใหญ่ห้องปฏิบัติการฯ ช่วยเพิ่มให้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยข้อมูลเอกสารข้อ 1 และ 2)

5.สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่อที่ขอรับบริการทดสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)