ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ