ขั้นตอนการตรวจเครื่องส่งฯ ของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช . จะขอเอกสารตามรายการในบทที่ 3 เพื่อ
ตรวจสอบกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ว่า เป็นสถานีที่มีสิทธิ์ตรวจเครื่อง ส่งฯ อย่างเป็น
ทางการหรือไม่ หากปรากฏว่าไม่ใช่สถานีที่มีสิทธิ์ตรวจ ห้องปฏิบัติการอาจยินยอมให้ตรวจเครื่องส่งฯ แต่ไม่
สามารถติดเครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ ได้ และขั้นตอนการตรวจเครื่องส่งฯ มีดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้มีอำนาจหรือรับมอบอำนาจจากสถานีตามฐานข้อมูลจริง
2. ตัวแทนสถานีชำระเงินค่าตรวจไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) แก่ เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการฯ ก่อนตรวจ
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ตัวแทนสถานี
3. ตัวแทนสถานีนำเครื่ องส่งฯ ( ในส่วน Power Amplifier Exciter และ Audio Limiter หรือ Audio
Compressor (ถ้ามี )) มอบให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ เพื่อนำเข้าสู่ ห้องตรวจเพื่อดำเนินการตรวจ ทั้งนี้
ตัวแทนสถานีควรเป็นผู้ทดสอบเสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องส่งฯ ดูว่าทำงานได้ตามปกติหลังจาก ผ่านการ
ขนส่งมายังห้องปฏิบัติการฯ หรือไม่
4. ดำเนินการทดสอบกำลังส่งคลื่นพาห์ หากเครื่องไม่ได้ ล็อคกำลังส่งและสามารถปรับได้เกินกว่า 500 W
±0.5 dB จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ
5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ จะทำการทดสอบเครื่องส่งฯ ตามความถี่ที่ได้รับอนุญาต
6. ตรวจสอบการแพร่แปลกปลอม ต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์อย่างน้อย (46 + 10logP) หรือ 70 (เลือกใช้ค่าที่
ต่ำกว่า)
7. ตรวจสอบการแพร่นอกแถบ

                                          

8. ตรวจสอบค่าผิดพลาดทางความถี่จะต้องไม่เกิน ±2 kHz ของคลื่นความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการ
มอดูเลต
9. ตรวจสอบค่าเบี่ยงเบนทางความถี่จะต้องไม่เกิน ±75 kHz ±3%

10. หากผลการตรวจสอบค่าต่างๆ ผ่าน เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ จะต้องทำการ
10.1. ติดสติ๊กเกอร์ กสทช. (เครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ ) ด้านหน้าของ Power Amplifier และปิดซีล
เครื่อง Power Amplifier ด้วยสติ๊ กเกอร์ กสทช. และซีลตำแหน่งที่อาจเปิดเครื่องได้อีกด้วยเทปของห้องปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันการเปิดเครื่อง
10.2. ถ้ามี Exciter แยกส่วน จะปิดสติ๊กเกอร์ ปิดซีลต าแหน่งที่อาจเปิดเครื่องได้อีก เพื่อป้องกันการเปิดเครื่อง
10.3. ถ่ายรูปด้านหน้าเครื่อง Power Amplifier และเครื่อง Exciter (หากมี ) เพื่อให้เห็นสติ๊กเกอร์ กสทช. ทุกดวงสติ๊กเกอร์
11. พิมพ์ค่าที่ตรวจวัด หรือ รายงานการตรวจวัดประกอบเอกสารรายงานผลการทดสอบฯ
11.1. แสดงผลการวัดค่าการผิดพลาดของความถี่
11.2. แสดงผลการวัดเบี่ยงเบนของความถี่
11.3. แสดงค่ากำลังส่ง
11.4. แสดงผลการแพร่นอกแถบ
11.5. แสดงผลการแพร่แปลกปลอมในช่วงความถี่ 9Hz - 1GHz
11.6. แสดงผลสัญญาณอ้างอิง
12. ติดสติ๊กเกอร์ กสทช . ( เครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ ) บนเอกสารรายงานผลการทดสอบหน้าแรก
เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ ลงนามรับรองรายงานทุกหน้า และในหน้าสุดท้าย เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ และผู้รับรอง
รายงานผลทดสอบลงนาม ระบุเลขทะเบียนผู้ทดสอบและผู้รับรอง ให้เป็นที่เรียบร้อย
13. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ทำการสแกนส่งรายงานผลการทดสอบทั้งหมด ออนไลน์ เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ของสำนักงาน กสทช. และส่งมอบต้นฉบับรายงานผลทดสอบให้แก่ตัวแทนสถานี เพื่อนำไปใช้ในการขอ
อนุญาตใช้เครื่องส่งฯ และตั้งสถานีกับสำนักงาน กสทช. ต่อไป